schoolmix.jpgschoolmix.jpgschoolmix.jpgschoolmix.jpg
mix00.jpg
Step By Step ?
mix13.jpgmix01.jpg1.ติดตั้ง SchoolMix2553SetUp โดยกำหนดให้เป็นไดรว์ C จะได้ Folder โปรแกรม C:\SchoolMix2553
2.สร้าง Folder สำหรับพักข้อมูลของโรงเรียนเช่น E:\EDBE2554_1 สำเนา ข้อมูลที่ส่งมาจากโรงเรียนทั้งหมดไว้ใน E:\EDBE2554_1
ในกรณีที่มีแต่ Zip File ให้ Extract แล้วกดลาก Folder ออกมาไว้ใน E:\EDBE2554_1
mix02.jpg
mix03.jpg
3.คลิกปุ่ม [สร้างฐานข้อมูล] เลือกจังหวัดของท่าน คลิกปุ่ม [1.ต่อไป]=>[2.Copy From]=>[3.Auto Check]=>[4.ติดตั้ง Access]=>[5.ออก]
mix04.jpg
ต้องให้ได้ข้อมูลโรงเรียนครบจึงดำเนินการอื่นต่อมิฉนั้นข้อมูลจะไม่สมบูรณ์
ในกรณีที่นำข้อมูลมาเพิ่มหรือเปลี่ยนใหม่ ให้สำเนา ข้อมูลที่ส่งมาจากโรงเรียนทั้งหมดไว้ใน E:\EDBE2554_1
ลบ Folder c:\schoolmix2553\provincedata ทิ้งแล้วเริ่มขั้นตอน [สร้างฐานข้อมูลใหม่]
4.คลิกปุ่ม [รวมจังหวัด] คลิกปุ่ม [1.ตรวจทั้งหมด]=>[2.รวมข้อมูลจังหวัด]=>[3.ออก]
mix14.jpg
mix06.jpg
mix15.jpg
เมื่อสิ้นสุดการรวมข้อมูลจังหวัด ให้เข้าไปตรวจสอบรายงานข้อผิดพลาด(ถ้ามี) จาก Text File ERROR ใน c:\schoolmix2553\provincedata
ตรวจสอบ เลขประชาชน ของนักเรียนที่บันทึก โดยการคลิก [เช็ค ID/ซ้ำ] ที่ TAB รายชื่อนักเรียน
การประมวลผลหลักจะเสร็จสิ้นเมื่อได้ฐานข้อมูลรวมจังหวัดที่สมบูรณ์
mix07.jpg
5.[สร้างสารสนเทศ] ใช้ในกรณีที่จังหวัดต้องการสารสนเทศบางส่วนไปใช้งานเบื้องต้น
ประกอบด้วยขั้นตอน [1.AutoCheck] => [2.ประมวลผล] => [3.Export Info] จะออกมาเป็นตาราง Excel รวม ต้องนำไปแยกส่วนเอง
ในกรณีที่ไม่เข้าใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้(ยกเว้น PassWord) ให้แจ้งมาที่ phothasoft@gmail.com ระบุหัวเรื่อง(Subject) ว่า SchoolMix2553
mix08.jpg
6.[ปรับข้อมูลโรงเรียน]
mix09.jpg
การส่งข้อมูล ให้สำเนา Folder 1. C:\SchoolMix2553\ProvinceData 2. E:\EDBE2554_1 ใส่ลงใน DVD ในกรณีที่มีขนาดใหญ่มากให้แยกเป็น 2 แผ่น แผ่นละ 1 Folder

mix10.jpgmix11.jpgการประมวลผลในระดับ สพม. จะประมวลผลต่อจาก provincedata ถ้าข้อมูลมีปัญหา จะนำข้อมูลจาก EDBE2554_1 มาเสริม
ถ้าข้อมูลยังมีปัญหาไม่สามารถประมวลผลต่อได้จะแจ้งศูนย์จังหวัดและโรงเรียนให้ส่งข้อมูลรายโรงใหม่ ในกรณีที่ส่งปกติ ให้โรงเรียนสำเนาข้อมูล
ที่ประมวลผลใหม่จาก c:\student2551\dcxxxxxxxxxx_2554_1 และ dcxxxxxxxxxx_2554_1.zip ใส่ CD ส่ง แต่ถ้ากรณีเร่งด่วนต้องส่งผ่านเครือข่าย เช่น FTP ให้ส่ง เฉพาะ dcxxxxxxxxxx_2554_1.zip
ขอขอบคุณตัวอย่างข้อมูลจาก สพม.8 ราชบุรี
download.gif
การนำสารสนเทศโรงเรียนขึ้น WEB
-ระดับโรงเรียนใช้ข้อมูลจาก Folder c:\student2551\dcxxxxxxxxxx_2554_1
-ระดับจังหวัดใช้ข้อมูลจาก Folder c:\schoolmix2553\provincedata
คุณสมบัติพื้นฐานของ Server
-OS Windows Server 2003/2008 Support ASP.NET 2 (VS2005) เป็นอย่างต่ำ
-IP จริง
ในกรณีที่โรงเรียนไม่สะดวกในการติดตั้ง Windows Server สามารถนำข้อมูลมาฝากไว้ที่ ศูนย์ GPA แล้ว Post Link แทน
(ถ้าโรงเรียนใดพร้อมที่จะทดลองนำร่องแจ้งไว้ได้ที่ phothasoft@gmail.com รับจำนวนจำกัด)
ตัวอย่าง WEB(ต้นแบบ) จาก ข้อมูลที่ส่งโดยไม่มีการปรับแต่งใด ๆ
info01_resize.jpg