GpaxMix.jpgGpaxMix.jpgGpaxMix.jpgGpaxMix.jpg

ขั้นตอนการใช้ GpaxMix2551


1.ติดตั้ง GpaxMIX2551SetUp ลงไดรว์ C: จะได้ Folder ที่เก็บ โปรแกรม C:\GpaxMix2551 ที่เก็บข้อมูล C:\DBSTUDENTMX51-01.jpg
2.สำเนาฐานข้อมูล ACCDB ของโรงเรียนทั้งหมดไว้ใน เช็ค Attributes ต้องไม่ ReadOnlyMX51-02.jpg
3.เริ่มโปรแกรม GpaxMix2551 แล้วทำตามลำดับ
MX51-03.jpg
3.1 ติดตั้งฐานข้อมูล สพม.
MX51-04.jpg
3.2 รวมฐานข้อมูลโรงเรียน
MX51-05.jpg
MX51-06.jpg
ฐานข้อมูลที่ได้ รายงานประกอบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ทั้งหมดตรวจสอบจากศูนย์ GPA
4.โฟลเดอร์ข้อมูล C:\DBSTUDENT ที่ ศูนย์จังหวัดต้องส่งต่อ ศูนย์ GPA
MX51-07.jpg
รหัสผิดพลาด
* รหัสผิดพลาด(สำหรับการตรวจสอบภาคเรียนที่ 1)
* PinS=หมายเลขประชาชนซ้ำ
* PinX=รหัสประชาชนไม่ถูกต้อง
* SINFO=ข้อมูลโรงเรียนผิดพลาด
* TEACH=ข้อมูลครูผิดพลาด
* SUBJ=ข้อมูลรหัสวิชาผิดพลาด
* STUD=ข้อมูลนักเรียนผิดพลาด1
* GPAX=ข้อมูลนักเรียนผิดพลาด2

* รหัสผลการเรียนผิดพลาด
* GTerm?=ไม่มีการลงทะเบียนรายภาค
* GpaX#=ผลการเรียนคำนวณใหม่ไม่เท่าเดิม
* GpaU#=หน่วยการเรียนคำนวณใหม่ไม่เท่าเดิม
* GpaC#=ผลการเรียนกลุ่มสาระคำนวณใหม่ไม่เท่าเดิม

download.gif
ส่งข้อเสนอแนะและปัญหาที่ phothasoft@gmail.com