Students'2551 Ver.II Beta II Program18 June 2555s00.jpg
รายการปรับปรุง
I....
เพื่อน ๆ Phothasoft ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/phothasoft
เรียนทุกท่านที่เข้ามาดูข่าวคราวจาก amporn wiki
เนื่องจากตอนนี้ การ Edit WEB นี้ค่อนข้างมีปัญหา
คาดว่าพื้นที่ที่ Wiki เตรียมไว้ให้คงเกือบเต็ม
ดังนั้นช่วงนี้ให้ไปดูข่าวการพัฒนาจาก www.facebook.com/phothasoft แทน
ไว้สามารถแก้ปัญหา Web นี้ได้จะกลับมารายงานข่าวคราวกันต่อครับ
11 ก.ค. 55ต่ออายุการใช้งาน Library2002V3 ปี 25561.Download Library2002v3.Rar รุ่น 1Jan56 จากตรงนี้2.ปลี่ยนชื่อ C:\Library2002V3\Library2002V3.exe เป็น Library2002V3x.exe3.Copy Library2002v3.Exe ที่ Load ใหม่ไปไว้ใน C:\Library2002v34.Copy School2556.Txt ไปไว้ใน C:\Library2002v3 ใช้โปรแกรม Edit แก้ข้อมูลให้ตรงกับของโรงเรียน5.ปฏิงานได้ต่อตามปกติComment:โปรแกรมใหม่กำหนดใช้งานถึง 31Dec57ติดตามการพัฒนาเป็นรุ่นใหม่ได้จาก www.facebook.com/phothasoftแจ้งความประสงค์ใช้รุ่นใหม่ได้ที่ phothasoft@gmail.com ใช้หัวเรื่องว่า Library2002 App.[Library2002v3S.Rar for SQL]


BookMark II ProgramWhat's new ?

ครูอัมพร ชมเด็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรีติดต่อ e-mail : phothasoft@gmail.com pota2000@hotmail.com


ขอขอบคุณ ศน.ปกรณ์ กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 http://naipagorn.wikispaces.comวิทยากรที่ให้การอบรม Social Networkเอกสารที่ปรากฎในเว็บนี้เพื่อการทดสอบการสร้างเว็บตามหลักสูตรการอบรม Social Network เท่านั้น


OLD LINK

PROGRAM
DATE
Library2002 ProgramV2/3

Students'2551 Program Version I Beta VI

Students'2551 Program Version I Beta VII

Students'2551 Program Version I Beta VIII

SchoolMIX 2553 Setup

My School Information Program

Semester 2551 Internet Module of Students 2551 Program

GPAXMIX2551